Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

blog-05

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này (“thỏa thuận”) ràng buộc bạn (“Bên A”) với các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dạy Học Tiếng Trung (“Bên B” ) phần mềm, trang web, ứng dụng di động hoặc các ứng dụng, dịch vụ được kết nối hoặc các dịch vụ khác trên trang web của Bên B (gọi chung là “dịch vụ”). Bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc nhấp vào nút “Chấp nhận”, Bên A đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản. Nếu Bên A không đồng ý với tất cả các điều khoản này, hãy nhấp vào nút “Không chấp nhận” và không sử dụng dịch vụ của Bên B.

Các điều khoản và điều kiện này có nội dung bắt buộc yêu cầu bạn giải quyết tranh chấp với Bên B trên cơ sở cá nhân thông qua trọng tài cuối cùng và pháp luật. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đó trước khi truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ.

Các điều khoản và điều kiện này chứa thông tin quan trọng về quyền riêng tư trực tuyến của người dùng. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đó trước khi truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ.

Trong Thỏa thuận này, “Bên A” hoặc “Bạn” dùng để chỉ cá nhân/ tổ chức mua (các) khóa học do Bên B cung cấp (“(Các) khóa học”). “Bên B” là “Trung Tâm Ngoại Ngữ Học Học Học Tiếng Trung – Dạy Học Tiếng Trung”.

Phần 1 Thông tin khóa học

Thông tin Khóa học Cơ bản: thông tin của Khóa học tùy thuộc vào thông tin đặt hàng có sẵn trong tài khoản của Bên A trên trang web của Bên B. Mỗi Khóa học được Bên B cung cấp theo các gói khác nhau và mỗi gói chứa một số buổi học hoặc lớp học nhất định và một số Buổi học miễn phí nhất định (nếu có).

Phần 2 Thực thi và Thực thi Thỏa thuận này

 1. Các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Bảo mật của Bên B tại www.dayhoctiengtrung.edu.vn và các chính sách khác điều chỉnh việc Bên A truy cập và sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi là “Chính sách”) được đăng trên trang web của Bên B (www.dayhoctiengtrung.edu.vn) và có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, được đưa vào Thỏa thuận này. Các Chính sách là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý ràng buộc tương tự như Thỏa thuận này. Bên A và Bên B đã tự nguyện đồng ý tham gia Thỏa thuận này, Thỏa thuận này điều chỉnh mọi hoạt động của Bên A trên trang web của Bên B.
 2. Khi Bên A đăng ký tài khoản trên trang web của Bên B, Bên A sẽ gửi thông tin chính xác và đầy đủ bao gồm tên và các tài liệu liên quan khác. Bên A phải chịu trách nhiệm và sẽ bồi thường cho Bên B mọi tổn thất hoặc thiệt hại do thông tin Bên A cung cấp không chính xác, sai lệch hoặc không rõ ràng.
 3. Để mua một Khóa học từ Bên B, Bên A phải:

(i) Đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện ở đây cũng như Chính sách của Bên B; 

(ii) Đồng ý đọc và chấp nhận bất kỳ cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Chính sách của Bên B, có thể được đăng trên trang web của Bên B bất cứ lúc nào. Bằng cách mua bất kỳ Khóa học nào trên trang web của Bên B, Bên A sẽ được coi là đã thừa nhận và hiểu đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện ở đây và sẽ đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu Bên A chọn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ có liên quan đến việc thanh toán phí, thì bên A đồng ý thanh toán và sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản phí đó và tất cả các khoản thuế liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng đó. Nếu Bên A cung cấp thông tin thẻ tín dụng để thanh toán các khoản phí đó thì bên đại diện A và đảm bảo rằng mình được ủy quyền cung cấp thông tin đó và theo đây ủy quyền cho Bên B tính phí thẻ tín dụng của mình một cách thường xuyên để thanh toán phí vì chúng đến hạn.

     4. “Học viên” hoặc “Học viên sử dụng tài khoản của Bên A” có nghĩa là (các) học viên tham gia Khóa học do Bên A mua trên trang web của Bên B. Bên A, với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, có thể mở một số tài khoản học viên sau khi đăng ký. Mỗi tài khoản học viên chỉ có thể được tạo và sử dụng bởi một Học viên. Tất cả các tài khoản học viên trong tài khoản của Bên A chia sẻ các buổi học có sẵn cho (các) Khóa học trong tài khoản của Bên A. Trước khi một Khóa học được bắt đầu, [Bên B / Người hướng dẫn (sẽ được xác định bên dưới)] sẽ đánh giá trình độ học tập của Học viên và chỉ định tài liệu khóa học phù hợp cho phù hợp. Để đạt được kết quả học tập tối ưu, tài khoản Học viên trong tài khoản Học viên sẽ không bị thay thế và không (các) Học viên nào khác có thể được thêm vào tài khoản Học viên trong Thời hạn hợp lệ của Khóa học. Bên A không được chuyển tài khoản của mình hoặc bất kỳ tài khoản Học viên nào cho bất kỳ người nào khác hoặc sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp Bên A đã ủy quyền hoặc đăng ký một cá nhân khác, bao gồm cả trẻ vị thành niên, trong tài khoản Học viên, Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về (i) hành vi trực tuyến của Học viên đó; (ii) kiểm soát việc Học viên đó truy cập và sử dụng Dịch vụ; và (iii) hậu quả của việc sử dụng sai mục đích.

Chính sách sử dụng

 1. Bên B kết nối Học viên với các giáo viên hướng dẫn của công ty (“Người hướng dẫn”), những người sẽ cung cấp các dịch vụ hướng dẫn trực tiếp, dạy kèm và học tập trực tiếp trên lớp trực tiếp, nhóm nhỏ, lớp học trực tiếp công khai, dạy kèm và học tập thông qua Dịch vụ. Mỗi phiên của một khóa học thường kéo dài 30 phút hoặc 1 giờ trừ khi Bên B có quy định khác.
 1. Bên B / Người hướng dẫn sẽ xác định trình độ đầu vào cho mỗi Học sinh theo đánh giá về nền tảng học tập của Học sinh. Học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh đồng ý rằng Học sinh sẽ bắt đầu Khóa học từ cấp độ đầu tiên theo quyết định của Bên B / Người hướng dẫn.
 1. Khi Học viên đã vào lớp học trực tuyến, hệ thống sẽ bắt đầu ghi lại toàn bộ khóa học một cách tự động nhằm mục đích kiểm soát chất lượng và an toàn giảng dạy. Bằng việc chấp nhận Chính sách Bảo mật và Thời hạn sử dụng, Bên A đã đồng ý rõ ràng ghi lại tất cả các khóa học trực tuyến, được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc mỗi buổi học (Bên A có thể xem lại bài học của mình).
 1. Nếu Sinh viên không tham gia một Khóa học vào thời gian bắt đầu đã định nhưng vẫn tham dự Khóa học trong khoảng thời gian đã định, thì Phiên họp này sẽ được kết thúc vào thời gian kết thúc dự kiến, và cả Sinh viên và Bên A đều không thể yêu cầu thời gian kết thúc đó của Phiên họp bị hoãn lại hoặc kéo dài. Phiên này sẽ được coi là đã hoàn thành và sẽ được trừ vào số Phiên còn lại trong tài khoản của Bên A.
 1. Nếu do sự cố hệ thống của Bên A xảy ra sau khi Buổi học đã lên lịch bắt đầu, Bên A không thể hoàn thành Buổi học, Buổi học này sẽ được coi là đã hoàn thành và sẽ bị trừ vào số buổi còn lại trong tài khoản của Bên A .
 1. Nếu Bên A không thể hoàn thành một Buổi học đã lên lịch vì lý do của Bên B hoặc Người hướng dẫn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) Người hướng dẫn đến muộn hơn 10 phút, (ii) Người hướng dẫn hủy bỏ Buổi học hoặc ngừng giảng dạy trước thời gian kết thúc dự kiến ​​vì bất kỳ lý do gì; hoặc (iii) Trang web hoặc Dịch vụ của Bên B gặp sự cố hệ thống, Bên A có thể lên lịch lại Buổi học đó và Buổi đó sẽ không bị trừ vào số buổi còn lại trong tài khoản của Bên A. Ngoài quyền lên lịch lại cùng một Buổi học như được quy định ở đây, Bên A đồng ý rằng cả Bên B hoặc bất kỳ Người hướng dẫn nào sẽ không phải chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về: (a) sự không có mặt của Buổi học trong khoảng thời gian đã định; (b) bất kỳ tổn thất nào về tài liệu, dữ liệu, giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác do hệ thống ngừng hoạt động; (c) dẫn đến sự chậm trễ, phân phối sai hoặc không cung cấp dữ liệu, giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác do hệ thống ngừng hoạt động; hoặc (d) bất kỳ sự cố ngừng hoạt động nào do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ công ty hoặc máy chủ nào lưu trữ Buổi học, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào, bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào hoặc bất kỳ cơ sở và mạng internet nào.

Chính sách hoàn lại tiền

Các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua ở Dạy Học Tiếng Trung không thể được trả lại, trừ trường hợp sản phẩm hay dịch vụ đó có ghi rõ là có thể đổi lại.

Dạy Học Tiếng Trung sẽ hoàn lại tiền cho bạn trong trường hợp bạn đã hoàn tất việc mua một sản phẩm hay dịch vụ trên trang web dayhoctiengtrung.edu.vn, ví dụ như một khóa học, và Dạy Học Tiếng Trung không thể tiếp tục cung cấp cho bạn việc sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ đó. Số tiền hoàn lại tương ứng với thời gian được phép sử dụng còn lại của sản phẩm hay dịch vụ đó. Thời hạn hoàn trả trong vòng 30 ngày, Dạy Học Tiếng Trung sẽ không tính phí cho việc hoàn trả này.

Dạy Học Tiếng Trung hỗ trợ 2 hình thức hoàn lại tiền 

– Trả lại tiền mặt tại trụ sở chính của trung tâm, khách hàng không mất phí phát sinh khác;

– Chuyển khoản ngân hàng, khách hàng trả phí chuyển khoản.

1) Chuyển khoản ngân hàng

Đối với hình thức chuyển khoản ngân hàng.

2) Trả tiền mặt tại trụ sở của Dạy Học Tiếng Trung.

Trụ sở tại Huế – Việt Nam

Địa chỉ: 116 Trường Chinh, An Đông, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3 846062

Địa chỉ email: hochochoctiengtrung@gmail.com

Chính sách mua bán

Chính sách người mua (Bên A)

Bên A, bảo đảm và giao ước những điều sau đây:

 • Bên A hoặc Học viên sử dụng tài khoản của Bên A sẽ không tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo không được bên B cho phép hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, thư rác, hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác (thương mại hoặc cách khác) thông qua Các dịch vụ.
 • Bên A hoặc các Học viên trong tài khoản của Bên A sẽ không đăng hoặc cung cấp bất kỳ nội dung hoặc thông tin không phù hợp, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, gây thù hằn, phân biệt giới tính, khiêu dâm, sai sự thật, gây hiểu lầm, không chính xác, vi phạm, phỉ báng hoặc bôi nhọ bên B, cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Bên A hoặc các Học viên trong tài khoản của Bên A sẽ không sao chép, sửa đổi, đảo ngược thiết kế, tái sản xuất, phân phối, hiển thị công khai, trình diễn công khai, truyền thông cho công chúng, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, làm hỏng, làm hoen ố, cắt xén, hack, can thiệp vào, hoặc sử dụng và khai thác bất kỳ nội dung, Dịch vụ hoặc Khóa học nào của Bên B trừ khi được Thỏa thuận này cho phép.
 • Bên A hoặc Sinh viên trong tài khoản của Bên A sẽ không đóng khung hoặc nhúng Dịch vụ để phá vỡ Dịch vụ.
 • Bên A hoặc Sinh viên trong tài khoản của Bên A không được tham gia vào các hoạt động mà Bên A biết hoặc lẽ ra phải biết một cách hợp lý có ảnh hưởng xấu đến hoạt động hàng ngày của Dịch vụ của Bên B hoặc trang web của Bên A.
 • Bên A và Học viên của Bên A không được coi thường Bên B hoặc thành tích của người hướng dẫn hoặc phát tán bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cá nhân hoặc nghề nghiệp của Bên B, nhân viên của Bên B hoặc những người hướng dẫn.
 • Trong mọi trường hợp, Bên A và Học viên của Bên A không được bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Khóa học đã mua cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào. Bên A hoặc Học viên của Bên A sẽ không mạo danh người khác hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của người khác đối với Dịch vụ của Bên B.
 • Bên A đồng ý chuẩn bị thiết bị truy cập internet và các phần mềm, thiết bị khác cần thiết để tham gia Khóa học.
 • Để bảo vệ quyền riêng tư và lợi ích của Người hướng dẫn, những người dùng Dịch vụ khác và Học sinh trong tài khoản của người dùng khác, Bên A và Học sinh trong tài khoản của Bên A không được thu thập, thu thập, thăm dò hoặc hỏi thông tin cá nhân của Học sinh khác, người dùng hoặc Người hướng dẫn, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, mạng cá nhân hoặc tình trạng tài chính.
 • Bên A hiểu và đồng ý rằng Giáo viên hướng dẫn cho các Khóa học mà Bên A đã mua có thể chọn chấm dứt quan hệ hợp đồng với Bên B và không hoạt động nữa. Bên B không đảm bảo sự sẵn có của Giáo viên cho Học sinh và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự sẵn có của Giáo viên.

Chính sách người bán (Bên B)

Bên B, bảo đảm và giao ước những điều sau đây:

Bên B có quyền chấm dứt, đình chỉ, sửa đổi hoặc xóa, theo quyết định riêng của mình, (a) bất kỳ Khóa học hoặc Dịch vụ nào; và (b) Quyền truy cập của Bên A hoặc Sinh viên của Bên A vào Dịch vụ của mình hoặc tài khoản của Bên A, như sau:

 • Nếu Bên A hoặc bất kỳ Học viên nào trong tài khoản của Bên A vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Chính sách nào, như được đăng trên trang web của Bên B theo thời gian, Bên B có thể thực hiện hành động ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Bên A. Nếu Bên B thực hiện hành động theo phần này, Bên B sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bên A đối với bất kỳ Khóa học nào Bên A có thể đã mua cũng như bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào khác được liên kết với tài khoản của Bên A. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, Bên A hiểu và đồng ý rằng sẽ không được bồi thường cũng như không đủ điều kiện để được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ quyền truy cập nào như vậy bị mất vào Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các Khóa học đã mua;
 • Bên B cũng có thể thực hiện hành động vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, trong trường hợp đó, Bên B sẽ thông báo trước cho Bên A về bất kỳ thay đổi nào ở trên thông qua trang web của Bên B hoặc các cách thức giao tiếp khác được nêu trong tài liệu này.
 • Theo yêu cầu của Bên A, Bên B sẽ cung cấp cho Bên A các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hợp lý trong giờ làm việc thường xuyên của Bên B.

Chính sách khác 

1. Không gạ gẫm

Người hướng dẫn, nhân viên của Bên B và là nguồn nhân lực quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Bên B. Bên A đồng ý không dưới bất kỳ hình thức nào, gạ gẫm, yêu cầu, mời hoặc bằng cách khác khiến bất kỳ Người hướng dẫn hoặc nhân viên của Bên B chấm dứt hợp đồng hoặc mối quan hệ lao động với Bên B và / hoặc nhận một vị trí cho chức năng tương tự (cho dù là toàn thời gian, bán phần- thời gian, hoặc tạm thời) do Bên A hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác không liên kết với Bên B đưa ra, trong thời hạn và trong vòng một năm sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

Trong trường hợp Bên A vi phạm nghĩa vụ không chào mời nói trên, Bên A sẽ chịu trách nhiệm phạt Bên B với số tiền bằng hai lần số tiền thanh toán hàng năm mà người được mời từ Bên B thu được ngay trước khi chấm dứt quan hệ với bên B.

2. Trách nhiệm pháp lý do Vi phạm Thỏa thuận này

Theo quy định về Giới hạn trách nhiệm trong Mục 10.2, bất kỳ bên nào vi phạm các tuyên bố, bảo đảm, giao ước hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những mất mát và thiệt hại mà Bên A của bên kia phải chịu do hậu quả của việc vi phạm này

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm; Trách nhiệm hữu hạn; Bồi thường

Tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Các dịch vụ, khóa học, tài liệu của công ty và bất kỳ tài liệu nào khác được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Bên B và các chi nhánh, người cấp phép, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ và đại lý, từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chính xác, khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, và bất kỳ bảo đảm nào có thể phát sinh từ quá trình giao dịch, quá trình thực hiện hoặc sử dụng thương mại. Bên B và các chi nhánh, người cấp phép, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ và đại lý của Bên A không đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của Bên A sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc an toàn, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc rằng các dịch vụ, bản đệ trình, (các) máy chủ lưu trữ các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào có sẵn trên bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào đều không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. Không có ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào của Bên B hoặc các chi nhánh, người cấp phép, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, đại lý, thành viên hoặc khách truy cập, cho dù được thực hiện thông qua việc sử dụng dịch vụ, trên nền tảng của bên thứ ba hay cách khác, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào. Việc sử dụng dịch vụ của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào, hoàn toàn chịu rủi ro của chính họ.

Giới hạn trách nhiệm.

Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt hoặc do hậu quả, bao gồm lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến, hoặc do bất kỳ việc sử dụng dịch vụ nào khác. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc Bên A sử dụng hoặc phụ thuộc vào các dịch vụ hoặc việc bạn không thể truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ ngay cả khi Bên B đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Bên B không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc không thực hiện được do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bên B.

Các giới hạn và tuyên bố từ chối trách nhiệm trong phần này không nhằm giới hạn trách nhiệm pháp lý hoặc thay đổi quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng mà không thể bị loại trừ theo luật hiện hành. Ngoài các loại trách nhiệm pháp luật không thể giới hạn, Bên A đồng ý rằng trách nhiệm của Bên B đối với Bên A được giới hạn ở 100% số tiền Bên A đã thanh toán bằng tài khoản của mình với Bên B.

Bồi thường.

Để xem xét việc sử dụng các dịch vụ, Bên A đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Bên B vô hại và các chủ sở hữu, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, người cấp phép, đại lý, đại diện, người kế nhiệm và chuyển nhượng từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại (bao gồm thiệt hại do hậu quả, bồi thường hoặc trừng phạt) và chi phí (bao gồm phí luật sư), cho dù dựa trên vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến ( i) Việc sử dụng dịch vụ của Bên A; (ii) Việc Bên A vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh, giao ước nào có trong các điều khoản này; (iii) Bên A vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương; và (iv) Bên A vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bên B không thuê hoặc sử dụng giáo viên hướng dẫn và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tương tác nào liên quan giữa giáo viên hướng dẫn và học viên. Bên B không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi của người hướng dẫn hoặc học viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc học viên dựa vào bất kỳ thông tin nào do giáo viên hướng dẫn cung cấp.

4. Thẩm quyền và Giải quyết Tranh chấp

Luật và Ngôn ngữ điều chỉnh. Việc hình thành, thực hiện, giải thích và giải quyết tranh chấp của Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật và quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trọng tài Bắt buộc. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) Thỏa thuận này hoặc sự tồn tại, vi phạm, chấm dứt, thực thi, giải thích hoặc hiệu lực của nó, hoặc (b) Bên A truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào, cho dù trước hoặc Sau ngày Bên A đồng ý với Thỏa thuận này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng thân thiện, bằng cách gửi thư điện tử cho Bên B tại info@chineserd.com trước. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết thông qua thương lượng, các bên đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài. Các bên đồng ý và tuân theo quyền tài phán duy nhất của trọng tài đó; (b) từ bỏ bất kỳ phản đối nào đối với sự lựa chọn diễn đàn đó dựa trên địa điểm hoặc ảnh hưởng rằng diễn đàn không thuận tiện; cung cấp cho Bên B quyền đưa ra các khiếu nại của mình để tìm kiếm lệnh trừng phạt hoặc các biện pháp khác đối với việc Bên A vi phạm các Mục 6, 7 và 8 tại một tòa án có thẩm quyền.

Trọng tài sẽ đưa ra giải thưởng trong khung thời gian. Phán quyết về phán quyết trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền để làm như vậy. Trọng tài chỉ có thể đưa ra biện pháp cứu trợ theo tuyên bố hoặc chỉ thị có lợi cho nguyên đơn và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp cứu trợ được bảo đảm theo yêu cầu riêng của nguyên đơn. Quyết định của Trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với tất cả các bên. Quyết định và phán quyết của Trọng tài theo đó sẽ không có hiệu lực trước hoặc thế chấp.

Bạn sẽ có trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí hành chính và trọng tài.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, bằng cách đồng ý với các Điều khoản, bạn từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ vụ kiện tập thể hoặc thủ tục đại diện có chủ đích. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, mọi trọng tài sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân và không được tiến hành trong một thủ tục tập thể, tập thể, hợp nhất hoặc đại diện. Nếu bất kỳ phần nào của điều khoản trọng tài bắt buộc này được phát hiện là không thể thi hành hoặc trái pháp luật vì bất kỳ lý do gì, (1) điều khoản không thể thi hành hoặc trái pháp luật sẽ bị cắt khỏi điều khoản này; (2) việc cắt bỏ điều khoản không thể thi hành hoặc trái pháp luật sẽ không ảnh hưởng gì đến phần còn lại của điều khoản trọng tài bắt buộc hoặc khả năng của các bên trong việc buộc phân xử đối với mọi khiếu nại còn lại trên cơ sở cá nhân theo điều khoản trọng tài bắt buộc; và (3) trong phạm vi mà bất kỳ khiếu nại nào do đó phải tiến hành trên cơ sở tập thể, tập thể, hợp nhất hoặc đại diện, các khiếu nại đó phải được khởi kiện tại một tòa án dân sự có thẩm quyền chứ không phải trong trọng tài và các bên đồng ý rằng việc kiện yêu cầu bồi thường sẽ được giữ lại trong khi chờ kết quả của bất kỳ khiếu nại cá nhân nào trong trọng tài.

5. Các điều khoản khác

Chấm dứt. Sau khi các Khóa học trong tài khoản của Bên A được hoàn thành, Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt và tài khoản của Bên A sẽ hết hạn ngay lập tức. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản liên quan đến bảo mật, sở hữu trí tuệ và không trưng cầu.

Các sửa đổi. Bên B có quyền sửa đổi Thỏa thuận này và các Chính sách và nội dung khác trên trang web của Bên B vào từng thời điểm. Nếu một sửa đổi làm thay đổi nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này hoặc các Chính sách, Bên B sẽ thông báo cho Bên A thông qua trang web của Bên B hoặc các cách giao tiếp nổi bật khác được cung cấp trong tài liệu này. Thỏa thuận hoặc Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng trên trang web của Bên B và sẽ thay thế Thỏa thuận hoặc Chính sách trước đó. Bên A sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình để xem lại Thỏa thuận đã sửa đổi. Trong trường hợp không đồng ý với thỏa thuận đã sửa đổi, Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng văn bản (bao gồm cả email) và ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận. Bên A sẽ được coi là đã chấp nhận Thỏa thuận sửa đổi, nếu Bên A không phản đối việc sửa đổi đó bằng văn bản trong vòng hai (2) ngày làm việc hoặc bất kỳ Học viên nào trong tài khoản của Bên A tiếp tục tham gia bất kỳ Khóa học nào sau đó.

Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong đây được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó hoặc một phần của nó trong chừng mực đó sẽ được coi là không tạo thành một phần của Thỏa thuận này. Các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Ảnh
 • Mã sản phẩm
 • Đánh giá
 • Giá
 • Tình trạng
 • Khả năng
 • Thêm vào giỏ
 • Mô tả
 • Content
 • Trọng lượng
 • Kích thước
 • Additional information
 • Thuộc tính
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
So sánh
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping